Generalforsamling 2021

INDKALDELSE til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse

Regnskabet kan ses hos formanden fra d. 11. maj

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for det kommende år. Betyrelsen foreslår at kontingentstrukturen for seniorspillere ændres. Årsmedlemskab og månedsmedlemskab med løbende måned + en måned. Bestyrelsen foreslår indmeldelsesgebyr for månedsmedlemskab.

Såfremt månedsmedlemsskab godkendes af generalforsamlingen vil dette bevirke et ændringsforlag af vedtægternes paragraf 5: Nuværende: ”Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyr medlemskab ved udgangen af en kontingentperiode.”

Ny paragraf: ”Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyr medlemskab ved udgangen af en kontingentperiode – dog med undtagelse af månedsmedlemskab for seniorer som har løbende måned + en måneds opsigelse.

5. Bestyrelsens orientering vedr. budget for 2021

Budget 2021gennemgås.

Bestyrelsen lægger op til et forventet underskud grundet øgede aktiviteter – herunder et gratis tilbud om padeltennis i en tidsbegrænset periode.

6. Dialog vedr. Padel i Struer Energi Park

Struer Energi Park udvider med 3 padeltennis baner. Derfor har der været drøftelsen med øvrige ketcher sportsforeninger i Struer om at indgå i et samarbejde omkring at oprette en klub.

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af forskellige modeller for dette samarbejde.

7. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal stilles skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 4. maj.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lene K. Olesen og Bo Bakbo-Carlsen er på valg.

. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Intern revisor Frode Peitersen er på valg.

11. Eventuelt

Bilag 1:

Udkast til Vedtægtsændring for vedtægter for Struer Squash Club. 8.udgave marts 2014

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Struer Squash Club, der har hjemsted i Struer kommune, er stiftet den 28.03.2001 Foreningen er tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke squash samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år. Personer under 8 år kan dog optages, men må ikke kunne reservere baner selv.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker ved oprettelse af medlemskab på klubbens hjemmeside under halbooking (Nyt medlem). Medlemskab er først gyldig når kontigent er indbetalt, dette gøres online under halbooking (klippekort/medlemsskaber), I tilfælde af overtegning har eksisterende medlemmer fortrinsret til den efterfølgende sæson.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyr medlemskab ved udgangen af en kontingentperiode.

§ 6 Kontingent

Kontingentet for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Såfremt klubbens baner benyttes til træning eller spil uden betalt kontingent kan klubben forkorte spillerens medlemskab den periode som overtrædelsen har fundet sted eller forlange kontant betaling svarende til overtrædelsesperioden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens. afholdelse. Det reviderede regnskab kan ses hos formanden 1 uge før. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Bestyrelsens orientering vedr. budget.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §13.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt.

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jvf. § 9. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af 5 bestyrelses medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en formand og en kasserer. For at kunne blive udpeget til formand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.

§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorenes påtegning og underskrift.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en intern revisor, en ekstern revisor og en revisorsuppleant- jvf. § 10. Ekstern revisor assisterer alene med regnskabsopstilling. Intern revisor udfører revision herunder gennemse bilag mv. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ny formulering.

På den ordninære generealforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant jf. §10. Revisor udfører revision herunder gennemser bilag mv. Revisonsformen er en regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses her: Referat fra generalforsamling 2021