Referat ordinær Generalforsamling 2024

Afholdt tirsdag d. 26. marts 2024 kl. 19:00 i Struer Energi Park  

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 
Frederik Barrith, Lars Thulstrup, Ann Kloster Kristensen & Anja Schjøtz Thomsen 

Velkomst ved formad Frederik Barrith 

1. Valg af dirigent og referent 
 
Dirigent og stemmeoptæller: Lars Thulstrup 
Referent: Anja Schjøtz Thomsen 

Stemmeafgivelse ved håndsoprækning er vedtaget 

Dirigent oplyser, at der er rettidig indkaldt til den ordinære generalforsamling og generalforsamlingen er beslutnngsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Se bilag 1 
Præsenteret og modtaget med applaus 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
Regnskab er tilgængeligt hos formanden 
Bestyrelsen har valgt at udskyde punktet, da der er behov for at afklare spørgsmål vedr. opgørelse af banetimer.  
Bestyrelsen indkalder efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling for behandling af punktet. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Forslag præsenteres – se bilag 2 
 
Drøftet hvorvidt års- og månedsmedlemskab skal sættes op. Vedtaget, at det nuværende kontingent fastholdes. 

Micro og junior kontingenter stiger og bliver rene squashmedlemskaber uden padel, da kontingentet ikke kan bære den ekstra udgift. 

Ungdom, efterskole og gratis micromedlemskab m. forældre udgår. 

Det skal undersøges, om der kan laves differentieret gæstetimergebyr for padel og squash. I så såfald fastsættes squash gæstetimer til 25kr per ½ time, da timeprisen er lavere end padel 

Ift brug af foreningens udstyr, så udlånes under prøvetimer, men alle medlemmer skal fremadrettet have eget udstyr (ketcher, briller og bold)  
 
I den forbindelse vil foreningen fremadrettet tilbyde salg af squashketchee m.bold til en favorabel pris. Der gælder både senior og micro/junior sæt.. 

Forslag til kontingentændringer vedtaget.med ikrafttrædelse 1. april 2024 

5. Bestyrelsens orientering vedr. budget 2024 
 
Med en forventning til uandret medlemsantal og flere udviklingsaktiviteter i klubben, budgetteres for 2024 med et overskud på 13.300,- for 2024. 

Præsenteret og vedtaget.  
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Modtaget forslag til vedtægtsændringer fra Bestyrelsen – se bilag 3 
Præsenteret og drøftet. 

Der skal udarbejdes retningslinjer for foreningsarbejdet, som afspejler vedtægterne. 

Enstemmig vedtaget, herunder ændring af foreningens navn i daglig tale til Struer Squash & Padel Club. 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jvf. §13 
 
Frederik Barrith – ikke på valg  
Lars Thulstrup – ikke på valg  
Ann Kloster Kristensen – modtager genvalg for 2 årig periode 
Anja Schjøtz Thomsen – modtager genvalg for 2 årig periode 
 
Det bemærkes, at formuleringen “ikke på valg” er blevet misforstået blandt medlemmerne. Frederik og Lars er ikke på valg, da de blev valgt til bestyrelsen i 2023 for en 2 årig periode. Ann og Anja har siddet i en 2 årig periode og modtager nu genvalg. 

Ann Kloster Kristensen og Anja Schjøtz Thomsen er enstemmig genvalgt for en  2 årig periode. 
 

8. Valg af evt. suppleant til bestyrelsen 
 
Valgprocedure undladt, da der ikke er opstillede til posten. 
 

9. Valg af revisor. Revisor Frode Peitersen er på genvalg 
 
Frode Peitersen er enstemmig genvalgt  
 

10. Eventuelt 
 
Ingen fremsatte punkter 

Referatet gøres tilgængelig på struersquash.dk fra 27.03.2024 

Bestyrelsen  
Struer Squash & Padel Club