Ordinær Generalforsamling 2023

Afholdt 21. marts 2023 kl. 19:00 Struer Energi Park

DagsordenReferat
1. Valg af dirigent og referent  Valgt Anja Schjøtz Thomsen
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  Generelt et godt år, som blev indledt med opstart af en helt ny bestyrelse med ekstern kasserer. Bestyrelsen skulle både etablere et nyt samarbejde og med et lavt medlemstal på under 40, få klubben i gang efter COVID-19 perioden

Under den nye bestyrelse er klubben nu oppe på 140 medlemmer, hvoraf ca. 80 spiller padel på månedskontingent. Desuden er et forventet underskud vendt til overskud.

Bestyrelsens første fokus har været at få etableret en ny ”fødekæde” ind i klubben. Ann Klosters microhold har 1 års jubilæum. Det er en stor succes, og tæller nu 14 aktive microer, med flere på vej ind. Microholdet har tilknyttet 3 frivillige hjælpetrænere.
Antallet af juniorspillere ligger ret stabilt på ca. 12 med træning mandag ved Morten Andersen og onsdag ved Lars Thulstrup.
Derudover har der i en længere periode været et fast ugentligt træningstilbud for seniorer ved Lars Thulstrup.

Herreholdet rykkede i 2022 op i 3. division
Klubben har nu et damehold, som i 2022 er ubesejrede i 2. division.

Siden åbningen af SEPs padelcenter ses mange nye medlemmer, som udelukkende søger klubben ift. denne aktivitet. De tegner primært månedsmedlemskaber, og alene den sidste uger er der kommet 4 ny medlemmer. Udviklingen i banebooking viser, at prime time tider er fuldt booket og derfor forventes et tidspunkt, hvor banebookingerne stagnerer. Antallet af ”gamle” squashmedlemmer, som spiller padel vurderes status quo.

Afviklede aktiviteter:
*Kampagne: Spil gratis april (fin interesse)
*Etablering af sponsoraftaler med bl.a. Mr. Arthur, Bremdal Radio, Privathjælpen, samt donationer fra Lions og Gamle Drenge. Sponsoraterne har været udslagsgivende ift. det positive regnskabsresultat.
*Afvikling af Double DM
*Junior træningslejr til Rønbjerg Feriecenter
*Klubmesterskab seniorer
*Kampagne: Gratis oktober (flere bookinger end april, både nye og gamle medlemmer)
*November kampagne ift. gamle medlemmer (fin interesse)
*Juniorer og microer har solgt Lions julekalender og lodsedler for at indsamle penge til aktiviteter
*Salg af klubtøj – en succes, hvor alle micro og junior har købt. Ens klubtøj vurderes at styrke samhørigheden. Klubben har sponsoreret tøj til trænere og alle divisionsspillere.
*Juniorerne har deltaget ved JGP
*Fælles sommer og juleafslutning for micro og junior
*Sponsorsquash for juniorer
*MGP arrangement for microer
*Aktivering af sociale medier med primært fokus på Facebook

Herudover planlagt micro/junior klubmesterskab som sæsonafslutning samt april tilbud til alle nye medlemmer på månedskontingent, hvor de tilbydes at prøve squash med Lars Thulstrup.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  Et forventet underskud i 2022 er vendt til et overskud på 7762kr. Det skyldes stigende medlemstal samt sponsorater.
4. Fastsættelse af kontingent  Vedtaget kontingentstigninger begrundet med den generelle prisudvikling:

Fra 22-03-2023:
Senior 1600kr / år
Ungdom 1000kr/år
Junior 800kr / år
Micro 600kr / år

Varsles i denne uger gældende fra 01-05-2023:
Månedsmedlemskab 169,-  

Følgende medlemskaber sløjfes:
Alle halvårsmedlemskaber
Begrænset seniormedlemskab
Husstandsmedlemsskab 
5. Bestyrelsens orientering vedr. budget for 2023  Budgetteres med et overskud på 4100kr.   Budgettet er estimeret ud fra:
*Øvrige forventes uændret
*Indtægtsstigninger svarende til kontingenter fra 11microer, 12 juniorer, 100 seniorer (75 årskontingent/25 månedskontingenterx12mdr)
Huslejestigning:  3000 banetimer squash x 10kr + 200 padeltimer pr. md. x 47kr *Udviklingen i medlemstal og husleje er usikker grundet usikkerhed ift. udviklingen i padel.

Klubben har en egenkapital på ca. 150.000kr, som både skal sikre drift og investeres i medlemmerne
6. Behandling af indkomne forslag  Forslag fra bestyrelsen ift vedtægtsændringer godkendt :

§ 2 Formål
Ændres til: ”Foreningens formål er at dyrke squash samt på anden måde virke for at fremme denne idræts udbredelse og gennem aktiviteten være medvirkende til at styrke det sociale sammenhold i lokalområdet.”  

§10 Dagsorden
Ændres til: ”Valg af evt. suppleant til bestyrelsen.” ”Valg af revisor.”  

§13 Bestyrelse – valg Ændres til  ”Bestyrelsen består af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.”

§ 16 Revision
Udgår ”.. og en revisorsuppleant”  

Forslag fra bestyrelsen ift ændring af klubben til en squash og padel klub godkendt  

Ved dagens generalforsamling godkendes,  at  klubben ændres til en squash og padel klub, så vi udadtil og overfor kommunen “legitimerer” vores aktiviteter med både squash og padel. Hovedfokus ift. aktiviteter er squash – padel fortsætter for nu, som hidtidig. Den kommende bestyrelse har tilladelse til at arbejde på nyt navn, tilpasning af vedtægter og få ny godkendelse ved kommunen. Derefter kan påbegyndes et udviklingsarbejde, hvor padelspillere involveres.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jvf. §13.  Frederik Barrith og Anja Schjøtz Thomsen er valgt ind i bestyrelsen.  

Den nye bestyrelse består derfor af:
Ann Kloster Kristensen
Anja Schjøtz Thomsen
Frederik Barrith
Morten Bach Andersen  

Tak til Morten Mærkedahl Pilgaard og Michael Schrøder for deres indsats for klubben.
8. Valg af evt. suppleant til bestyrelsen  Malene Mærkedahl Pilgaard valgt som suppleant.  
9. Valg af revisor og evt. revisor suppleant  Frode Peitersen genvalgt som revisor
10. EventueltBeretning fra repræsentantskabsmøde
Lars Thulstrup berettede fra weekendens repræsentantskabsmøde, hvor han efter aftale med bestyrelsen repræsenterede Struer Squash Club.  

JGP til Struer i 2024
Vedtaget, at Struer Squash Club efter flere års pause byder ind på afvikling af JGP 7 april 2024.  Det er forventningen, at afviklingen kan medføre en udgift på ca. 10.000 for klubben. Det vurderes en god investering for at synliggøre sporten, give vores juniorspillere oplevelsen af en hjemmebaseturnering og vise vores voksende microafdelingen, hvad de kan blive en del af, når de bliver ældre.
Lars Thulstrup indsender ansøgning til forbundet.