Referat fra generalforsamling 2021

Struer den 18. maj 2021
INDKALDELSE til ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 18. maj kl 19.00 2021 i Struer Energi Park
Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent – Lars Thulstrup
  Referent – Bo Bakbo-Carlsen
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Siden sidste år har SSC fortsat oplevet medlems nedgang. Der et økonomisk antal medlemmer pt på 35
  (bereget udfra en indtægt på 1.100kr pr medlem). Det kan være højere eller lavere i konkrete medlemmer
  afhængigt af fordeling. Men pt er vi en klub i krise.
  Sidste år blev det besluttet at vi lavede familiemedlemskaber. Dem har vi fået et par af, men ikke noget der
  giver medlemskab. Til sammenligning var ved udgangen af juni sidste år 50 medlemmer. Så en nedgang på
  yderligere ca 25%.
  Efter nedlukning i foråret 2020 var vi meget aktive ift at søge midler – Vi har fået bidrag fra 3 puljer – DIF
  coronahjælpepulje, DIF og DGIs sommerhjælpepulje, samt specialpuljeuddeling fra Jysk Energi.
  Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen har det været meget svært at lave tiltag. Flere af de tildelte
  midler var målrettet aktiviteter som tilskud til aktiviteter i henholdsvis junior og seniorudvalgene. Men
  grundet restriktioner var det ikke muligt at lave arrangementer af social karakter, som pengene var søgt til.
  Ligeledes havde vi specifikt søgt til markedsføring, men valgte at udsætte det, da usikkerheden var stor. Vi
  deltog i forbundets kampagne 14 dage med squash i slutningen af august uden den store succes.
  Siden nedlukning før jul har vi haft en del møder og drøftelser med bland Struer Energi Park, Struer KFUM
  Badminton og Struer Tennis Klub omkring et samarbejde omkring Padeltennis. Dette er endnu ikke afsluttet
  og der har været afholdt møder med blandt andet DGI omkring hvordan et eventuelt samarbejde kan strikkes
  sammen. Fremtidigt samarbejde på er på til videre drøftelse med de fremmødte medlemmer i aften.
  Vi har i det forgangne år måttet sige farvel til flere trænere på juniorsiden som har trukket et stort læs. Senest
  har Mette oplyst at hun ikke længere har den fornødne tid og energi til at fortsætte med mikrotræning. Ergo
  er vi en forening hvor trænere også er en mangelvare. Dette vanskeliggør bestyrelsen arbejde i at målrette
  tilbud til nye medlemmer, da det er svært at tilbyde dem ret meget.
  På seneste bestyrelsesmøde har vi besluttet at vi aktivt tager kontakt til gamle medlemmer for at forhøre om
  de ikke skal i gang igen?
  Ellers har det seneste år været et særligt svært år at drive klub. Vi har skullet tage ansvaret for mange
  beslutninger omkring hvor modige kan vi være som forening – hvordan kan vi drive en forening i en
  pandemi, hvor vi alle er frivillige ikke ønsker at blive smittede eller smitte andre i klubben. Vi har skullet
  forholde os til smitteopsporing – retningslinjer – restriktioner – genåbning osv. Senest da senior blev
  genåbnet den 6. maj modtog vi retningslinjer fra forbundet kl 10.07 om formiddagen. Så der var gang i
  squashhallen egentligt før vi havde nået at tage stilling til de nye restriktioner som vi skal efterleve. Senest er
  der kommet nye i dag, som vi også skal forholde os. Ikke lige det en bestyrelse brænder for at lave.
  Sidst men ikke mindst – så er vi en klub som under nedlukning ikke har haft mange udgifter, da vi betaler
  husleje efter afregning. Vi har derfor kun betalt for de timer som fast var booket under nedlukning. Som

Struer den 18. maj 2021
forening blev vi opfordret til at vise samfundssind og ikke slette disse bookinger. Grundet tilskud fra
hjælpepakkerne er økonomien formidabel, noget som gennemgås under regnskabet.
Beretning blev drøftet med fokus på en snak omkring samarbejdet med de øvrige foreninger ift Padeltennis.

 1. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse
  Regnskab for 2020 godkendt.
 2. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for det kommende år. Betyrelsen foreslår at
kontingentstrukturen for seniorspillere ændres. Årsmedlemskab og månedsmedlemskab med
løbende måned + en måned. Bestyrelsen foreslår indmeldelsesgebyr for månedsmedlemskab.
Såfremt månedsmedlemsskab godkendes af generalforsamlingen vil dette bevirke et ændringsforlag af
vedtægternes paragraf 5: Nuværende: ”Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyr medlemskab ved
udgangen af en kontingentperiode.”
Ny paragraf: ”Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyr medlemskab ved udgangen af en
kontingentperiode – dog med undtagelse af månedsmedlemskab for seniorer som har løbende måned + en måneds
opsigelse.
Ny kontigentstruktur på seniorsiden pr 1.8.2021
Årsmedlemskab koster fortsat 1400kr for seniorer – der tildeles fortsat 2 gæstertimer pr år.
3mdrs og 6. mrds. medlemskab udgår.
Månedsmedlemskab introduceres som ny kontingentstruktur pr 1.8.2021. Det bliver muligt at betale for en
måned af gangen til 149kr + indmeldelsesgebyr (engangsbeløb) på 75kr. Medlemmer som vælger
månedsmedlemskab kan ikke benytte Padel og får ikke gæstetimer.
Vedtægtsændring godkendes. Skrives ind i vedtægterne som offentliggøres på hjemmesiden

 1. Bestyrelsens orientering vedr. budget for 2021

Budget 2021gennemgås.
Bestyrelsen lægger op til et forventet underskud grundet øgede aktiviteter – herunder et gratis
tilbud om padeltennis i en tidsbegrænset periode.

Vi forventer at lave et underskud på ca 40.000 i 2021 på baggrund af øgede medlemsaktiviteter og øgede
udgifter til trænere.

 1. Dialog vedr. Padeltennis i Struer Energi Park

Struer Energi Park udvider med 3 padeltennis baner. Derfor har der været drøftelsen med
øvrige ketcher sportsforeninger i Struer om at indgå i et samarbejde omkring at oprette en
klub.
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af forskellige modeller for dette samarbejde.

Struer den 18. maj 2021
Drøftelse af forskellige modeller for samarbejde med de andre foreninger omkring Padeltennis. Der er
opbakning til at vi søger en samarbejdsaftale, hvor vi består som Struer Squash Club, men fortsat undersøger
om der kan laves tillæg, så medlemmer kan tilvælge – evt som klippekort eller tillæg hvor man spille både
squash og paddeltennis/tennis. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

 1. Behandling af indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Genvalg af Lene K. Olesen og Bo Bakbo-Carlsen.
 3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  Ann Kristensen, Michael Schrøder vælges som suppleanter.
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Frode Peitersen er genvalgt
 5. Eventuelt
  Drøftelse omkring anvendelse af Facebook som markedsføring. Der efterlyses medlemmer som har kendskab
  til f.eks konkurrence, markedsføring som kan hjælpe bestyrelse.
  Struer Kommue er medarrangerer ”PULS-skole” for børn i sommerferien – vi er i SSC blevet tilbudt at
  deltage tirsdag i uge 30 fra kl 9-15 – Der er positiv stemning – Bestyrelsen arbejder videre – Michael
  Schrøder kan måske hjælpe den tirsdag. Der er flere forespørgsler ude, så vi håber at vi kan blive en del af
  PULS-skolen i sommerferien.

Struer den 18. maj 2021

Bilag 1:
Udkast til Vedtægtsændring for vedtægter for Struer Squash Club.
8.udgave marts 2014
§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Struer Squash Club, der har hjemsted i Struer kommune, er stiftet den 28.03.2001
Foreningen er tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er
underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke squash samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år. Personer under 8 år kan dog
optages, men må ikke kunne reservere baner selv.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker ved oprettelse af medlemskab på klubbens hjemmeside under halbooking (Nyt
medlem). Medlemskab er først gyldig når kontigent er indbetalt, dette gøres online under
halbooking (klippekort/medlemsskaber), I tilfælde af overtegning har eksisterende medlemmer
fortrinsret til den efterfølgende sæson.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyr medlemskab ved udgangen af en
kontingentperiode.

§ 6 Kontingent

Kontingentet for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer
og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Struer den 18. maj 2021

§ 7 Restance

Såfremt klubbens baner benyttes til træning eller spil uden betalt kontingent kan klubben forkorte
spillerens medlemskab den periode som overtrædelsen har fundet sted eller forlange kontant
betaling svarende til overtrædelsesperioden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod
foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres
på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til
generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel
med angivelse af dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling
skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens. afholdelse. Det
reviderede regnskab kan ses hos formanden 1 uge før. En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af
dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for
det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Bestyrelsens orientering vedr.
budget. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §13. 8. Valg af
2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt.

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Struer den 18. maj 2021

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning
kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 16 år og har
stemmeret – jvf. § 9. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger
tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5
medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens
beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger
efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen
kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 5 bestyrelses medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en formand og en kasserer. For at
kunne blive udpeget til formand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.

§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
5 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres
en protokol.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000. kræves dog
underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal
godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Struer den 18. maj 2021
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og
status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisorenes påtegning og underskrift.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en intern revisor, en ekstern revisor
og en revisorsuppleant- jvf. § 10. Ekstern revisor assisterer alene med regnskabsopstilling. Intern
revisor udfører revision herunder gennemse bilag mv. Revisionsformen er regnskabsmæssig
revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Ny formulering.
På den ordninære generealforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant
jf. §10. Revisor udfører revision herunder gennemser bilag mv. Revisonsformen er en
regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forynes med en påtegning. Revisorerne
har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med
foreningens formue, herunder eventuelt løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til
idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.