Vedtægter

Vedtægter for Struer Squash Club 10. udgave marts 2022

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Struer Squash Club, der har hjemsted i Struer kommune, er stiftet den 28.03.2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke squash samt på anden måde virke for at fremme denne idræts udbredelse og gennem aktiviteten være medvirkende til at styrke det sociale sammenhold i lokalområdet.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 8 år. Personer under 8 år kan dog optages, men må ikke kunne reservere baner selv.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker ved oprettelse af medlemskab på klubbens hjemmeside under halbooking (Nyt medlem). Medlemskab er først gyldigt, når kontingent er indbetalt. Dette gøres online under halbooking (klippekort/medlemskaber). I tilfælde af overtegning har eksisterende medlemmer fortrinsret til den efterfølgende sæson.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk såfremt man ikke fornyer medlemskab ved udgangen af en kontingentperiode.

§ 6 Kontingent

Kontingentet for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Såfremt klubbens baner benyttes til træning eller spil uden betalt kontingent, kan klubben forkorte spillerens medlemskab den periode som overtrædelsen har fundet sted eller forlange kontant betaling svarende til overtrædelsesperioden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab kan ses hos formanden 1 uge før. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Bestyrelsens orientering vedr. budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen jvf. §13
  8. Valg af evt. suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §17 og §18. Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jvf. §9. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en formand og en kasserer. For at kunne blive udpeget til formand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.

§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen en jvf. §10. Revisor udfører revision, herunder gennemser bilag m.v. Revisionsformen er en regnskabsmæssig revision og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset, hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.